Avaliable master thesis subjects / Tematy prac magisterskich


Computer Science / Informatyka


Algorithms for dynamic hand gesture recognition with a depth sensor.
Algorytmy dynamicznego rozpoznawania gestów przy pomocy sensora głębi.

The task is to develop and implement algorithms of human body parts detection and hand gesture recognition using a RGB-D camera, for example Xbox Kinect and the openNI programing library. The purpose of implementing the algorithms is to control the anthropomorphic manipulators of the inMoov robot without the need to use an expanded interface.

Praca polega na skonstruowaniu i implementacji algorytmów detekcji części ciała oraz rozpoznawania ruchów rąk przy pomocy kamery RGB-D, np. Xbox Kinect i biblioteki programistycznej openNI. Celem implementacji algorytmów jest kontrolowanie antropomorficznych manipulatorów robota inMoov bez potrzeby stosowania rozbudowanego interfejsu.

 Algorithms of dynamic photogrammetric mapping based on video from unmanned aerial vehicles.
Algorytmy dynamicznego mapowania fotogrametrycznego na podstawie obrazu wideo z bezzałogowych statków powietrznych.

The task is to develop and implement algorithms of photogrammertric mapping based on video from an unmanned aerial vehicle, for example a quadrocopter. The purpose of implementing the algorithms is to build a system of dynamic 2D/3D terrain mapping and visualization.

Praca polega na zaprojektowaniu i implementacji algorytmów mapowania lotniczego na podstawie obrazu wideo pochodzącego z bezzałogowego systemu latającego np. quadrocoptera. Celem implementacji algorytmów jest zbudowanie systemu dynamicznego mapowania 2D/3D oraz wizualizacji terenu.

Algorithms for simultaneus localization and mapping using sensor fusion.
Algorytmy równoczesnej lokalizacji i mapowania przy pomocy fuzji sensorów.

The task is to develop and implement algorithms of simultaneus localization and mapping using data from multiple sensors, such as video camera, 2D laser scanner and ultrasonic sensor, carried by a mobile robot, and visualisation of the mapped area.

Praca polega na zaprojektowaniu i implementacji algorytmów równoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) na podstawie danych pochodzących z sensorów robota mobilnego takich jak kamera wideo, skaner laserowy 2D oraz sonar i wizualizacji zmapowanego obszaru.

Algorithms of feature extraction from face image for biometrical systems.
Algorytmy ekstrakcji cech z obrazu twarzy dla potrzeb systemów biometrycznych.

The task is to develop and implement a computer system for counting pedestrians coming by the lens of a video camera and specifying their biometric features, such as gender, age and emotions. For emotion extraction Eigenfaces, Fisherfaces and Local Binary Patterns Histogram from openCV programming library can be useful.

Praca polega na zaprojektowaniu i implementacji systemu komputerowego służącego do zliczania osób przechodzących przed obiektywem kamery wideo i ekstrakcji ich cech osobowych, takich jak płeć, wiek i emocje. Do ekstrakcji cech posłużyć mogą algorytmy Eigenfaces, Fisherfaces i Local Binary Patterns Histogram z biblioteki programistycznej openCV.

Mechanical Engineering/ Mechanika


Budowa adaptonicznego systemu "dodatkowych zmysłów" analogu ludzkiej dłoni na bazie istniejącej konstrukcji mechanicznej i karty z procesorem DSP wspomaganej pakietem TI CCS.

Zastosowanie pakietu SciRun do wizualizacji i modelowania magnetowizyjnych przestrzeni wektorowych dla zjawisk o charakterze magnetomechanicznym.